THIGIBH BEO SA GHAIDHLIGSABHALTha Sabhal Mòr Ostaig a' tabhann chùrsaichean fo-cheum dha fileantaich is luchdionnsachaidh na Gaidhlig a cheanglas an cànan le caochladh chuspairean a leithid ceòltraidiseanta, na meadhanan agus foghlam.AINach tig sibh don àrainneachd bheag, chàirdeil againn far am faigh sibh an cothrom abhith nur pàirt de choimhearsnachd bheòthail na Colaiste, a tha a tabhann mòranchothroman airson càirdeis, brosnachaidh agus ionnsachaidh.Airson am barrachd fiosrachaidh, rachaibh chun na làraich-lin againn no faodaidh sibhfios a chur chun an Neach-taic Clàraidh againn aig iarrtas@smo.uhi.ac.uk.INSPIRING PEOPLE TO LIVE THROUGH GAELICSabhal Mòr Ostaig offers a range of undergraduate courses available forfluent speakers and learners of Gaelic which combine the language witha choice of subjects including traditional music, media studies andeducationCome and join us in our small, friendly campus where you will be partof a vibrant and diverse community that offers friendship, encouragementand learning.For further information please visit our website or contact our admissionsofficer on the details below:UNDERGRADUATEWWW.SMO.UHI.AC.UKiarrtas@smo.uhi.ac.uk | 01471 888 304

Date: 03 December 2017

Expired Ad

This ad expired on
02 January 2018 (228 days ago)
more_vert

Sabhal Mòr Ostaig

Education / Colleges

Call
Call 01471 888000
Directions
Get directions to this
location on Google Maps.
Website
Open website
in new tab.

Text

THIGIBH BEO SA GHAIDHLIG SABHAL Tha Sabhal Mòr Ostaig a' tabhann chùrsaichean fo-cheum dha fileantaich is luchd ionnsachaidh na Gaidhlig a cheanglas an cànan le caochladh chuspairean a leithid ceòl traidiseanta, na meadhanan agus foghlam. AI Nach tig sibh don àrainneachd bheag, chàirdeil againn far am faigh sibh an cothrom a bhith nur pàirt de choimhearsnachd bheòthail na Colaiste, a tha a tabhann mòran chothroman airson càirdeis, brosnachaidh agus ionnsachaidh. Airson am barrachd fiosrachaidh, rachaibh chun na làraich-lin againn no faodaidh sibh fios a chur chun an Neach-taic Clàraidh againn aig iarrtas@smo.uhi.ac.uk. INSPIRING PEOPLE TO LIVE THROUGH GAELIC Sabhal Mòr Ostaig offers a range of undergraduate courses available for fluent speakers and learners of Gaelic which combine the language with a choice of subjects including traditional music, media studies and education Come and join us in our small, friendly campus where you will be part of a vibrant and diverse community that offers friendship, encouragement and learning. For further information please visit our website or contact our admissions officer on the details below: UNDERGRADUATE WWW.SMO.UHI.AC.UK iarrtas@smo.uhi.ac.uk | 01471 888 304