SABHALMOR OSTAICGCOLAISTEGAIDHLIGIONNSAICHGAIDHLIGGAELICCOLLEGESCOTLANDUNDERGRADUATELEARNGAELICROGHNAICH. IONNSAICH. LEASAICHTha Sabhal Mòr Ostaig a' tabhann chùrsaichean fo-cheum dha fileantaich isluchd-ionnsachaidh na Gaidhlig a cheanglas an cànan le caochladh chuspairean a leithidceòl traidiseanta, na meadhanan agus teagasg. Nach tig sibh don àrainneachd bheag,chàirdeil againn far am faigh sibh an cothrom a bhith nur pàirt de choimhearsnachdbheòthail na Colaiste, a tha a' tabhann mòran chothroman airson càirdeis, brosnachaidhagus ionnsachaidh.Airson am barrachd fiosrachaidh, rachaibh chun na làraich-lin againn no faodaidh sibh fiosa chur chun an Neach-taic Clàraidh aig iarrtas@smo.uhi.ac.uk.CHOOSE. LEARN. DEVELOP.Sabhal Mòr Ostaig offers a range of undergraduate courses available for fluent speakersand learners of Gaelic which combine the language with a choice of subjects includingtraditional music, media studies and education. Come and join us in our small, friendlycampus where you will be part of a vibrant and diverse community that offers friendship,encouragement and learning.For further information about our courses, please visit our website or contact our registryassistant at iarrtas@smo.uhi.ac.ulkFHATHAST FOSGAILTE AIRSON IARRTASANPLACES STILL AVAILABLE FOR SEPTEMBER 2017WWW.SMO.UHI.AC.UK +44 (0) 1471 888 000iarrtas@smo.uhi.ac.uk

Date: 11 August 2017

Expired Ad

This ad expired on
10 September 2017 (311 days ago)
more_vert

Sabhal Mòr Ostaig

Education / Colleges

Call
Call 01471 888000
Directions
Get directions to this
location on Google Maps.
Website
Open website
in new tab.

Text

SABHAL MOR OSTAICG COLAISTE GAIDHLIG IONNSAICH GAIDHLIG GAELIC COLLEGE SCOTLAND UNDERGRADUATE LEARN GAELIC ROGHNAICH. IONNSAICH. LEASAICH Tha Sabhal Mòr Ostaig a' tabhann chùrsaichean fo-cheum dha fileantaich is luchd-ionnsachaidh na Gaidhlig a cheanglas an cànan le caochladh chuspairean a leithid ceòl traidiseanta, na meadhanan agus teagasg. Nach tig sibh don àrainneachd bheag, chàirdeil againn far am faigh sibh an cothrom a bhith nur pàirt de choimhearsnachd bheòthail na Colaiste, a tha a' tabhann mòran chothroman airson càirdeis, brosnachaidh agus ionnsachaidh. Airson am barrachd fiosrachaidh, rachaibh chun na làraich-lin againn no faodaidh sibh fios a chur chun an Neach-taic Clàraidh aig iarrtas@smo.uhi.ac.uk. CHOOSE. LEARN. DEVELOP. Sabhal Mòr Ostaig offers a range of undergraduate courses available for fluent speakers and learners of Gaelic which combine the language with a choice of subjects including traditional music, media studies and education. Come and join us in our small, friendly campus where you will be part of a vibrant and diverse community that offers friendship, encouragement and learning. For further information about our courses, please visit our website or contact our registry assistant at iarrtas@smo.uhi.ac.ulk FHATHAST FOSGAILTE AIRSON IARRTASAN PLACES STILL AVAILABLE FOR SEPTEMBER 2017 WWW.SMO.UHI.AC.UK +44 (0) 1471 888 000 iarrtas@smo.uhi.ac.uk